Polityka Prywatności firmy ARKRAY

W celu umożliwienia Państwu korzystania z naszych produktów bez żadnych problemów, firma ARKRAY, Inc. i jej spółki zależne: ARKRAY Marketing, Inc.; ARKRAY Global Business, Inc.; ARKRAY Factory, Inc.; ARKRAY Infinity, Inc., oraz Karada Lab, Inc. będą przestrzegać przepisów dotyczących danych osobowych i naszych regulacji firmowych chroniących dane personalne (Regulacje Grupy ARKRAY, Regulacje dotyczące postępowania z danymi personalnymi") i powezmą następujące środki do ochrony danych personalnych. Polityka firmy ARKRAY dotycząca ochrony i zarządzania danymi personalnymi w na tej stronie internetowej jest przedstawiona poniżej.

1.Jakie informacje są zbierane

Na tej stronie zostaną Państwo poproszeni o dane personalne, przy następujących procedurach.

(1) Pobieranie oprogramowania: Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, nazwa firmy, stanowisko, adres e-mail, itp.

(2) Składanie wniosku o pracę: Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, kariera zawodowa, adres e-mail, itp.

(3) Wysyłanie prośby o materiały informacyjne: Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu, nazwa firmy, adres e-mail, itp.

2. W jaki sposób wykorzystywane są zebrane dane

Informacje, o których mowa w Artykule 1 będą wykorzystywane do poniższych celów.
Paragraf 1 (1):
  rejestracja użytkownika i/lub dostarczanie uaktualnionych informacji
Paragraf 1 (2):
  wybór kandydata, powiadomienie o sesji informacyjnej naszej firmy i bezpośredni mailing do kandydata
Paragraf 1 (3):
  dostarczanie materiałów informacyjnych i odpowiadanie na zapytania.

3. Kiedy Państwa dane są ujawniane

Nie będziemy ujawniać Państwa danych personalnych stronom trzecim z wyjątkiem następujących okoliczności.

* Ujawnienie informacji podwykonawcom firmy ARKRAY lub partnerom biznesowym (przedstawicielom handlowym, firmom dostawczym, itp.) w celu wypełnienia zapisów Artykułu 2.

* Gdy jest to prawnie wymagane.

* Za Państwa Zgodą.

W przypadku, gdy Państwa dane personalne zostaną ujawnione przez naszą firmę stronom trzecim, zostaną one poproszone o podpisanie umowy o zachowaniu poufności i zakazującej dalszego rozpowszechniania Państwa danych personalnych, tym samym wdrażając odpowiednie zarządzanie informacjami.

4. W jaki sposób mogą Państwo zmienić lub wykasować informacje

W przypadku, gdy chcieliby Państwo zmienić lub usunąć uprzednio zarejestrowane informacje, udostępnimy środki pozwalające na zmianę i wykasowanie informacji za pośrednictwem adresu e-mail lub ekranu rejestracyjnego, itp.

5. W jaki sposób chronione są Państwa dane personalne w naszej firmie

W celu ochrony Państwa danych osobowych stworzony zostanie system ochrony w naszej firmie poprzez wyznaczenie kierownika ds. polityki prywatności oraz poprzez wdrażanie odpowiedniego zarządzania.
W naszych wytycznych uwzględniamy również postępowanie z danymi personalnymi, jako część regulacji zawodowych i przekazujemy je naszym pracownikom; otrzymają oni również odpowiednie szkolenia, i wskazówki dotyczące postępowania z danymi personalnymi; będziemy bardzo dokładni w realizacji tych regulacji.

6. W jaki sposób poprawiamy naszą politykę prywatności

Przestrzeganie obowiązującego prawa i regulacji dotyczących postępowania z danymi personalnymi to jedno; dodatkowo będziemy kontrolować i poprawiać naszą politykę prywatności.

7. W jaki sposób można się z nami skontaktować w sprawie polityki prywatności

Opinie, zapytania i żądania dotyczące potwierdzenia, zmiany lub usunięcia danych osobowych zarejestrowanych w firmie ARKRAY, Inc. i jej spółkach zależnych proszę przesyłać na poniższy adres.

*Proszę wskazać żądany cel zgłoszenia w polu „Treść zapytania". np. „Dotyczy zmian danych osobowych", „Dotyczy usunięcia danych osobowych", „Zapytanie dotyczące przetwarzania danych osobowych" itp.

Dział wsparcia ARKRAY, Inc. Group
Yousuien-nai, 59 Gansuin-cho, Kamigyo-ku, Kyoto 602-0008, JAPAN
TEL: +81-75-662-8979

Kontakt

Klauzula informacyjna dotycząca prywatności danych w firmie ARKRAY

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2021

Niniejszą klauzulę informacyjną dotyczącą prywatności danych sporządzono w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Klauzula ta ma zastosowanie wyłącznie w przypadku obowiązywania postanowień rozporządzenia o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej lub przepisów prawa dotyczącego ochrony danych w Wielkiej Brytanii.

Ogólne oświadczenie dotyczące prywatności danych

W firmie ARKRAY, Inc. (zwanej dalej firmą „ARKRAY") dbamy o ochronę danych personalnych użytkowników. W niniejszej klauzuli informacyjnej dotyczącej prywatności danych wyszczególniono rodzaje danych personalnych, które może zbierać firma ARKRAY, możliwe sposoby, w jaki firma ARKRAY może zbierać, wykorzystywać lub udostępniać tego typu dane, środki stosowane przez firmę ARKRAY w celu ochrony danych personalnych i decyzje, jakie mogą Państwo podejmować w związku z wykorzystywaniem przekazanych danych personalnych.

Postanowienia tej klauzuli obowiązują w przypadku stron internetowych firmy ARKRAY, których ona dotyczy.

Na potrzeby niniejszej klauzuli informacyjnej dotyczącej prywatności danych terminem „dane personalne" określa się wszelkie informacje, dzięki którym możliwe jest bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie konkretnej osoby, czyli m.in. takie informacje, jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu.

Nazwy i dane kontaktowe administratora danych oraz przedstawicieli na terenie Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii

Administratorem danych jest firma ARKRAY.
Adres: Yousuien-nai, 59 Gansuin-cho, Kamigyo-ku, Kyoto 602-0008, Japonia
Adres e-mail: arkray_connect@arkray.co.jp
Dyrektor generalny: Yukitoshi Yao

Przedstawiciel na terenie Unii Europejskiej: ARKRAY Italia S.R.L.
Adres: PIAZZA DEL CARMINE 4 CAP 20121 MILANO, WŁOCHY
Adres e-mail: info.italy@arkray.com

Przedstawiciel na terenie Wielkiej Brytanii: ARKRAY Limited
Adres: W02-03 Columba House, Adastral Park, Ipswich IP5 3RE, WIELKA BRYTANIA
Adres e-mail: info.unitedkingdom@arkray.com

W jaki sposób i w jakich celach przetwarzane są Państwa dane personalne

Na stronie internetowej możemy zbierać następujące dane personalne:

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu)
 • Zawód
 • Stanowisko
 • Miejsce zatrudnienia
 • Adres IP
 • Lokalizacja geograficzna
 • Pliki cookie

Państwa dane personalne są przetwarzane na naszych stronach internetowych w następujących celach:

Odpowiadanie na zgłoszenia lub zapytania

Przekazywane nam dane personalne mogą być wykorzystywane w celu odpowiadania na Państwa zgłoszenia dotyczące np. chęci uzyskania informacji z zakresu medycyny, zapytania dotyczące produktów lub informacje o chęci dołączenia do naszej listy mailingowej. Po otrzymaniu zgłoszenia możemy zbierać Państwa dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i nazwa stanowiska), informacje o Państwa zainteresowaniach i preferencjach (dotyczące np. produktów lub obszarów zainteresowania) oraz wszelkie inne przekazywane nam informacje.

Realizacja transakcji

W niektórych miejscach na naszej stronie internetowej Państwa dane personalne mogą być zbierane w celu realizacji zamawianych usług i uzyskiwania informacji na temat Państwa zainteresowań i preferencji. W takiej sytuacji zbierane mogą być Państwa dane kontaktowe oraz historia dotycząca wcześniejszych transakcji z nami (w tym takie dane jak historia zamówień i informacje dotyczące konta klienta).

Przekazywanie informacji o produktach i usługach

Możemy przekazywać Państwu informacje na temat naszych produktów czy seminariów, wszelkie inne informacje z zakresu medycyny, które możemy uznać za odpowiadające Państwa zainteresowaniom, oraz powiadomienia związane z pracami konserwacyjnymi.

Konserwacja stron internetowych, w tym w celach zapewniania bezpieczeństwa

Państwa dane personalne takie jak adres IP, lokalizacja geograficzna, dane dotyczące zasobów, do których uzyskiwano dostęp, i podobnego rodzaju informacje są wykorzystywane w celu zapewniania bezpieczeństwa korzystania z naszych stron internetowych, systemów sieciowych i innego rodzaju zasobów.

Mierzenie skuteczności działań reklamowych

Dane dotyczące Państwa odwiedzin na tej stronie internetowej mogą być wykorzystywane w celu mierzenia skuteczności podejmowanych działań reklamowych i wybierania reklam towarów i usług z naszej oferty, które mogą Państwa zainteresować.

Należy mieć świadomość tego, że bez podania niektórych danych personalnych korzystanie z niektórych funkcji tej strony internetowej może być niemożliwe. Wszystkie przekazane nam na naszych stronach internetowych dane personalne będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą klauzulą informacyjną dotyczącą prywatności danych.

Podstawa prawna dotycząca przetwarzania danych

Państwa dane personalne mogą być przetwarzane, jeśli wymaga tego uzasadniony interes naszej firmy lub strony trzeciej, taki jak promowanie naszej działalności biznesowej i zapewnianie bezpieczeństwa naszych stron internetowych.

Państwa dane personalne mogą być także przetwarzane, jeśli wyrazicie na to zgodę.

Odbiorcy Państwa danych personalnych

Wskazane poniżej dane personalne mogą być udostępniane podmiotom stowarzyszonym firmy ARKRAY, których głównym miejscem prowadzenia działalności jest Japonia lub kraje inne niż Japonia, tj. obecnie podmiotom stowarzyszonym z Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii (https://www.arkray.pl/polish/about/group04.html#h1). Będzie się to odbywać zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych.

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu)
 • Zawód
 • Stanowisko
 • Miejsce zatrudnienia

Dane personalne będą wykorzystywane przez podmioty stowarzyszone firmy ARKRAY w tych samych celach co wymienione w punkcie „W jaki sposób i w jakich celach przetwarzane są Państwa dane personalne" powyżej.

W ramach umowy dotyczącej współużytkowania danych personalnych stroną odpowiedzialną jest firma ARKRAY.

Państwa dane personalne mogą być także udostępniane takim stronom trzecim, jak wykonawcy świadczący usługi na rzecz naszej firmy, w następujących celach:

Pomoc firmie ARKRAY w realizacji transakcji biznesowych

Wykonywanie konserwacji technicznej naszych stron internetowych i innych platform internetowych

Przekazywanie Państwa danych personalnych do innych krajów

Państwa dane personalne mogą być przekazywane stronie trzeciej spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i/lub z Wielkiej Brytanii.

Jeśli Państwa dane personalne zostaną przekazane stronie trzeciej spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i/lub z Wielkiej Brytanii, dopilnujemy, aby:

 • lokalizacja docelowa odbiorcy została uznana przez Komisję Europejską za zapewniającą odpowiedni poziom ochrony praw i wolności przysługujących Państwu jako właścicielowi danych personalnych i/lub aby rząd Wielkiej Brytanii wskazał lokalizację docelową odbiorcy jako kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony w świetle ustawy o ochronie danych z 2018 roku; lub
 • odbiorca zobowiązał się do przestrzegania standardowych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską i/lub rząd Wielkiej Brytanii, klauzul umów dotyczących ochrony danych.

Dalsze informacje na temat ochrony zapewnianej Państwa danym personalnym, jeśli są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i/lub do Wielkiej Brytanii (w tym kopię standardowych klauzul umów dotyczących ochrony danych zawieranych między naszą firmą a odbiorcą danych), mogą Państwo uzyskać, kontaktując się z nami z wykorzystaniem powyższych danych kontaktowych.

Informacje dotyczące Państwa praw związanych z danymi personalnymi

W związku z przekazywanymi danymi personalnymi przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo do zwrócenia się z prośbą o uzyskanie dostępu do Państwa danych personalnych zebranych przez firmę ARKRAY.
 • Prawo do sprostowania lub skorygowania wszelkich dotyczących Państwa danych personalnych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Prawo do zwrócenia się z prośbą o uzyskanie kopii Państwa danych personalnych w formacie elektronicznym, aby możliwe było ich przesłanie stronom trzecim, lub do zwrócenia się z prośbą o bezpośrednie przekazanie danych personalnych stronom trzecim przez firmę ARKRAY.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych personalnych w celach marketingowych i innego rodzaju.
 • Prawo do zwrócenia się z prośbą o usunięcie Państwa danych personalnych.
 • Prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Państwa danych personalnych tylko do niektórych ściśle określonych celów.
 • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem operacji przetwarzania, których dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z dowolnego z powyższych praw należy skontaktować się z nami z wykorzystaniem powyższych danych kontaktowych.

Jeśli uznają Państwo, że nasze procedury przetwarzania danych nie spełniają wymogów rozporządzenia RODO, możliwe jest złożenie skargi do odpowiedniego organu nadzorującego.

Okres przechowywania

Państwa dane personalne będą przechowywane przez czas potrzebny do ich przetwarzania, który nie przekracza 6 lat od momentu zakończenia naszych relacji biznesowych z Państwem lub przekazania ostatniej korespondencji, chyba że obowiązujące przepisy prawa będą wymagać przechowywania ich przez dłuży czas. W takim przypadku dane te będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa.

Bezpieczeństwo danych

Firma ARKRAY i wykonawcy świadczący usługi na jej rzecz stosują odpowiednie środki zapewniające ochronę uzyskiwanych lub przekazywanych za pośrednictwem tej strony internetowej danych personalnych przed utratą, nieprawidłowym wykorzystaniem oraz nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem. Firma ARKRAY nie udziela jednak gwarancji bezpieczeństwa danych personalnych i w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności prawnej i za szkody powstałe wskutek utraty, nieprawidłowego wykorzystania oraz nieupoważnionego dostępu, ujawnienia, modyfikacji lub zniszczenia danych. Użytkownikom zaleca się stosowanie wszelkich dostępnych środków ostrożności w celu ochrony ich danych personalnych przekazywanych na tej stronie internetowej.

Aktualizacje niniejszej klauzuli informacyjnej dotyczącej prywatności danych

Niniejsza klauzula informacyjna dotycząca prywatności danych może być co pewien czas aktualizowana. Wszelkie wprowadzane w niej zmiany zostaną opublikowane na tej stronie.