Warunki korzystania ze strony internetowej

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej proszę zapoznać się z poniższymi Warunkami Korzystania i wyrazić na nie zgodę. Korzystając ze strony internetowej potwierdzają Państwo przeczytanie i wyrażenie zgody na niniejsze Warunki Korzystania. W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo z niniejszymi Warunkami Korzystania, prosimy nie korzystać z niniejszej strony internetowej.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie do treści znajdujących się na tej stronie (w tym, między innymi, teksty, zdjęcia, grafiki, filmy wideo, i dźwięki ("Treść") są własnością firmy ARKRAY, jej spółek zależnych lub stron trzecich i są chronione japońskim prawem autorskim, międzynarodowymi konwencjami i innymi prawami autorskimi. Strona ta i Treść nie mogą być kopiowane, odtwarzane, ponownie publikowane, czy dystrybuowane bez żadnych zobowiązań, z wyjątkiem kopiowania / wyceny do użytku osobistego.

Znak firmowy

Nazwa i logo firmy ARKRAY oraz nazwy produktów i usług firmy ARKRAY i spółek wchodzących w skład Grupy ARKRAY na tej stronie stanowią znak firmowy lub zarejestrowany znak towarowy firmy ARKRAY, Inc. lub spółek wchodzących w skład Grupy ARKRAY.

Reprodukcja lub przywłaszczanie znaku firmowego z niniejszej strony bez jakiejkolwiek zgody, w jakiejkolwiek postaci jest zakazane.

Ograniczenie odpowiedzialności

Treść na niniejszej stronie udostępniona jest w aktualnej postaci, a firma ARKRAY nie nakłada żadnych ograniczeń i nie udziela żadnych gwarancji, bezpośrednich lub domniemanych, w tym, między innymi, dotyczących dokładności, użyteczności i wiarygodności. W żadnym przypadku firma ARKRAY, jej spółki zależne lub osoby trzecie nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek straty wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania niniejszej strony internetowej. Prosimy pamiętać, że Treść, nazwa plików, itp. znajdujące się na niniejszej stronie, jak i Warunki Korzystania mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Informacje jawne

Wszelkie informacje przesyłane do nas drogą e-mail, itp. uznawane są za jawne. Firma ARKRAY ma prawo wykorzystywać przesłane informacje (pomysły, propozycje, itp.) do dowolnego celu, w tym, między innymi, opracowywania usług i/lub produktów, procesu produkcji, marketingu, itp. W takim przypadku, firma ARKRAY nie ponosi odpowiedzialności za wypłatę odszkodowania, itp. na rzecz autora powyższych informacji.

Prawo właściwe / Sąd właściwy

Niniejsze Warunki Korzystania są chronione i interpretowane zgodnie z prawem japońskim bez odnoszenia się do przepisów kolizyjnych. Wszelkie spory wynikające z lub związane z niniejszą stroną i/lub niniejszymi Warunkami Korzystania podlegają pod wyłączną jurysdykcję sądu rejonowego właściwego dla Kioto w Japonii.